~ Gezien maar niet bekeken ~

Perspectief voor vrouwen in de prostitutie

Hoofdlijnen beleidsplan Stichting El Roi 2016 – 2021 

 

Hart voor vrouwen 

De Stichting El Roi heeft een hart voor vrouwen die in Utrecht en omgeving werkzaam zijn in de prostitutie. Deze vrouwen bevinden zich soms in kwetsbare situaties en hebben vaak weinig sociale contacten buiten hun werk om. Geinspireerd door de liefde van Jezus en gedreven om dit juist voor onze naaste in Utrecht uit te dragen, willen wij als Stichting juiste voor deze vrouwen klaarstaan. El Roi geeft deze vrouwen een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, waar mensen voor hun klaarstaan en waar ze gezien kunnen worden als de personen die ze zijn los van hun werk. Met dit doel voor ogen gaat de El Roi een huiskamer inrichten en beheren, waar deze vrouwen zich veilig en welkom voelen. 

Welk werk doet de instelling 

In de huiskamer zijn dienstverleners (vrijwilligers) aanwezig om de vrouwen gastvrij te ontvangen, naar hen te luisteren en zo nodig van informatie en advies te voorzien. Het is een plek die vrijwilligers, hulp – en dienstverlening bij elkaar brengt om, indien nodig, in samenwerking met andere partijen te komen tot een afgestemd hulpaanbod. Dit kan variëren van eenvoudige maatschappelijke of persoonlijke hulp tot het aanbieden van een sterk traject om uit het werk te stappen. Andere ketenpartners kunnen er hun diensten aanbieden ten behoeve van de vrouwen (bijv. soa-testen, een juridisch spreekuur etc.) 

Tevens functioneert het als uitvalsbasis voor het veldwerk, het op regelmatige basis bezoeken van de vrouwen op de werkplek of hen bereiken via speciale acties rond bijvoorbeeld Kerst of Pasen.  Verder is de huiskamer vergader -, gesprek – en trainingslocatie voor alle betrokken partijen. 

 

De manier waarop de instelling geld werft 

Om verzekerd te zijn van een blijvend financieel draagvlak wordt er door middel van het houden van spreekbeurten in kerken gewerkt aan een vast netwerk van donateurs en sponsors en het verkrijgen van eenmalige giften. Voor sommige onderdelen van het werk kan subsidie worden aangevraagd. Onderzocht wordt of er aanspraak kan worden gemaakt op gemeentelijke gelden die ten behoeve van het Nieuwe Zandpad geoormerkt zijn. Het beheer van de geldelijke middelen die gegenereerd worden, is ondergebracht bij de penningmeester van de Stichting El Roi, die hierover verantwoording aflegt aan de overige bestuursleden. Jaarlijks zal in het jaarverslag een financieel overzicht worden opgenomen dat ter inzage is voor de geldverstrekkers en ook gepubliceerd wordt op de website www.elroi.nl. 

 

Het beheer van het vermogen 

Het beheer van de geldelijke middelen is ondergebracht bij de penningmeester van de stichting, die hierover tenminste vier keer per jaar verantwoording aflegt aan de overige bestuursleden. Jaarlijks zal in het jaarverslag een financieel overzicht worden opgenomen ter inzage van geldverstrekkers. Aangaande betalingen en declaraties hanteert de Stichting het zogeheten vierogenprincipe; geen enkele betaling of declaratie mag gemaakt worden zonder toestemming van minimaal 2 bestuursleden. Alle betalingen boven €200 moeten door het gehele bestuur worden goedgekeurd. 

Organisatie van de huiskamer en bijbehorende activiteiten 

De geldelijke middelen worden ingezet voor om de ruimte voor de huiskamer te kunnen huren of te kopen, in te richten en te onderhouden. Het is beschikbaar voor alles wat nodig is om de doelgroep gastvrij te onthalen en van dienst te kunnen zijn. 

De vrijwilligers zijn de ruggengraat van het uitreiken aan de doelgroep en hebben recht op een vastgestelde vrijwilligersvergoeding. Het bestuur stelt deze vergoedingen vast op in lijn met Nederlandse wetgeving. Hieronder volgt een overzicht van posten waaraan de Stichting haar geld grotendeels aan zal besteden: 

1. Huur en onderhoud van huiskamer 

2. Aanschaf roerende goederen ten behoeve van de huiskamer 

3. De realisatie van een gastvrij onthaal (koffie/thee/schoonmaakmiddelen etc) 

4. Vrijwilligersvergoedingen 

5. Trainingen 

6. Aankopen (cadeautjes/lectuur etc) 

Op termijn sluit het bestuur het aannemen van personeel niet uit mits dit financieel mogelijk is. Meer informatie is ook te vinden in de statuten van Stichting El Roi, dit beleidsplan is een aanvulling op diezelfde statuten. 

 

Statutaire bestuurssamenstelling en namen bestuurders:

 

Voorzitter: Martineke Bezemer – van de Pol

Penningmeester: Emmerentia Geertruida Arnold – van Diggele

Secretaris: Hendrik Jan Jacob Lemain

Lid: Tamara van Walsum – van Eckeveld

Lid: Tannetje Lemain – Balkenende

 

Het bestuur ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden. Zie ook statuten El Roi artikel 3.5

Bekijk hier de statuten van El Roi